آگهی ترحیم ساده 50 عدد 25  100 عدد 35
Simple obituary notice number 25 100 50 35
آگهی ترحیم رنگی هر عدد 90.000ریال
Color obituary notice any number of IRR 90,000
آگهی ترحیم مشگی لیزری 170.000 ریال
£ 170,000 obituary laser Meshgi
آگهی ترحیم مشکی افست 50 عدد 85000 100 عدد 110000
Black obituary notice offset 50 110 000 85 000 100
کارت ویزیت براق250.000
Glossy business cards 250,000
مات 42000
42000
 Latex 42000
لمینت 100000 تا
Laminate 100,000

  مدیر : جعفرنوروزی  

 the manager :JAFARNOROZI  

تلفن و تلگرام  Telegram 09376540665